Zásady ochrany osobních údajů | Sleep Well

Milí zákazníci, v době od 22. do 26.7. 2024 nebudou, z důvodu dovolené, expedovány vaše objednávky. Těšit se na vás budeme opět od pondělí 29.7.2024. Děkujeme za pochopení - váš tým sleep well.

Zásady ochrany osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího; který je fyzickou osobou; je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.; o ochraně osobních údajů; ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení; adresa bydliště; identifikační číslo; daňové identifikační číslo; adresa elektronické pošty; telefonní číslo a dalších údajů vyplývajících z formuláře elektronické objednávky. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím; a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost; souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou; která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí; že je povinen své osobní údaje (při registraci; ve svém uživatelském účtu; při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu; jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje; že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom; že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě; že by se kupující domníval; že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů; které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem; zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování; může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat; aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů; je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Copyright © 2024 Svitap sleep well s.r.o.  by Media Heroes s.r.o.