Obchodní podmínky | Sleep Well

Obchodní podmínky

Kontakty a registrační detaily:


tel.: +420 605700622
e-mail: info@sleep-well.cz

SVITAP sleep well s.r.o.

U Stadionu 994/13c
568 02 Svitavy - Lány

IČO: 07060785
DIČ: CZ07060785

ID datové schránky: 

Obchodní podmínky:

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu.
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

Údaje o prodávajícím

SVITAP sleep well s.r.o.
IČO: 07060785
DIČ: CZ07060785
sídlo: U Stadionu 994/13c, 568 02 Svitavy-Lány
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2327

Nákupní řád

Pro nakupování v tomto internetovém obchodě není povinná registrace. Tu lze v případě Vašeho zájmu provést kliknutím na ikonu ÚČET ( vedle nákupního košíku) a vyplněním registračního formuláře. Po jeho vyplnění obdrží kupující registrační údaje na jím uvedenou e-mailovou adresu. Pokud je kupující již zaregistrován, přihlásí se vyplněním políček E-mail a Heslo vlevo. Prohlížet jednotlivé položky internetového obchodu je možné i bez registrace.

Pro hledání požadovaného výrobku může kupující využít dělení výrobků podle kategorií.

Informace o jednotlivých položkách jsou poskytovány ve dvou úrovních - náhled a detail. Náhled je určen pro snadnější a rychlejší orientaci v nabídce, detail slouží pro získání více informací o výrobku.

Zboží lze objednat kliknutím na ikonu ""Přidat do košíku""a počet kusů upravit tlačítky + a - , čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem lze vybírat a ukládat do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Obsah košíku je viditelný v pravé horní části obrazovky.

Do košíku pro ukončení objednávky nebo pro prohlížení se lze dostat kliknutím na odkaz ""Obsah košíku"" vpravo v hlavičce stránky. Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku, tlačítky + a - . Pokud bude kupující chtít některou z položek košíku vymazat, klikne na ikonu  ""X"" vpravo.
Pokud chce kupující objednávku odeslat, klikne na nápis ""Pokračovat"", zvolí odpovídající způsob odběru a platby, stiskne ""Pokračovat"" zkontroluje a příp. vyplní a doplní své dodací a fakturační údaje a stiskne ""Dokončit objednávku"". Po přijetí objednávky prodávajícím obdrží kupující potvrzující email na jím uvedenou e-mailovou adresu. Objednávka je závazná.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v co nejkratším termínu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Slevy

Na již zlevněné produkty a produkty v akci nelze uplatňovat jakékoli jiné slevy.


Reklamační řád

Záruka za jakost zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Je-li však na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatní nárok písemně na adresu: SVITAP sleep well s.r.o., U Stadionu 994/13c, 568 02 Svitavy, nebo na e-mail: info@sleep-well.cz. V oznámení o závadách uvede zejména jméno kupujícího, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě, podrobný popis závady a popis toho, jak k závadě došlo.

Po obdržení oznámení o závadách bude prodávající kupujícího informovat o následném postupu v závislosti na druhu zboží, zejména o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující doložil doklad o koupi zboží a záruční list reklamovaného zboží (byl-li spolu s výrobkem dodán).

V případě, že je zboží potřeba zaslat prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu, popř. na vlastní náklady zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží předaného k přepravě nemusí být reklamace uznána.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

Poskytnutá záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů vyplývajících z formuláře elektronické objednávky. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 
 

Copyright © 2024 Svitap sleep well s.r.o.  by Media Heroes s.r.o.